Sık Sorulan Sorular

Mevzuat :


Türkiye ‘de mevcut istatistiklere göre iş kazalarından dolayı 3 saatte bir kişi sakat kalıyor ve 6 saate bir kişi hayatını kaybediyor. Bu tablonun iyileştirilmesi için işçi, işveren, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olmak üzere tüm taraflara büyük yükümlülükler düşmektedir. Bu yükümlülükler sırasıyla şöyle açıklanabilir;

İşe alım süreci;
Öncelikle işe alım sürecinde çalışanın mesleki eğitim sertifikasının olması veya alabilir durumda olması şartı aranmalı, hazırlaması gereken işbaşı evraklarında çalışandan yaptırması istenen sağlık tetkikleri işin risklerine göre doğru seçilmiş olmalı ve tetkikler işyeri hekimi tarafından incelenirken iyi analiz edilmelidir. Çalışana işbaşı sağlık muayenesi sırasında önceden iş kazası geçirip geçirmediği, iş kazasının kendisinde nasıl bir etki bıraktığı, geçirdiği hastalıklar ve mevcut rahatsızlıkları konusunda ayrıntılı sorgulama yapılmalıdır. İşyeri hekiminin işe giren kişinin yapacağı işi bilmesi, çalışacağı alanı görmüş ve biliyor olması çalışabilir kanaatinin verilmesi için çok önemlidir.

İşe giren çalışana işe başlamadan önce iş güvenliği uzmanı tarafından verilecek iş güvenliği eğitimi sırasında, çalışana maruz kalacağı riskler ve uygulamaktan sorumlu olduğu iç yönerge / iş güvenliği talimatları konusunda bilgi verilecek, kendisine verilen ve kullanacağı kişisel koruyucu donanımları nasıl kullanacağı öğretilecek, çalışacağı alanda görsel olarak tehlike kaynakları gösterilebilecektir.
Bu süreçte işe başlayan çalışana verilen iş güvenliği eğitiminin kaydı, teslim edilen kişisel koruyucu donanımların teslim tutanağı ve kendisine bir nüsha verilen iş güvenliği talimatlarının teslim tutanağı çalışanın özlük dosyasına konulmak üzere alınmalıdır.

İşletme Süreci;
Faaliyetlerini sürdüren işyerlerinde iş kazalarının olmasını önlemek için öncelikle kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Risk değerlendirmesinde mevcut ve alınması gereken tedbirler belirtilmelidir.
Burada mevcut tedbirlerin devam ettirilmesi sağlanmalı, her yapılan iş adımı için talimat yazılmalı ve alınması gereken tedbirler öncelik sırasına göre listelenerek hatta bütçe oluşturup onay alınarak sürecin hızlandırılması ve sırayla belirlenen zamanda tamamlanması sağlanmalıdır. Yıllık eğitim planına göre zorunlu İSG eğitimleri mutlaka yapılmalıdır.

İş Ekipmanları;
İşyerlerinde kullanılan asansör, kompresör, kazan, forklift, istif makinası, seksiyonel kapı, caraskal, her türlü vinç, elektrik, aydınlatma, acil durum aydınlatması, topraklama, paratoner tesisatı yetkili bir uzman tarafından mutlaka devreye alınırken ve akabinde muntazaman kontrol edilip rapor düzenlenmeli, yangın algılama ve ihbar sistemi yetkili ve kuran firma ile bakım anlaşması yapılarak sürekli aktif olması sağlanmalı ve makina ekipmanların güvenlik tertibatının kullanılır durumda olduğunun kontrolü günlük kontrol formuna operatörü tarafından işlendiği ve yapılan bu kontrollerin doğruluğu amirleri tarafından kontrol edilmelidir.

Yangın-Patlama;
İşyerlerinde yapılan risk değerlendirmesine göre mutlaka yangın ve patlama potansiyeli olan makine, donanım ve bölümler için ilave tedbirler alınmalıdır. Bu konuda Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması işyerlerine alacakları önlemler konusunda çok önemli bir rehber olacaktır. Doğru makine ve ekipman seçimi, zamanında yetkili servise bakım yaptırılması, temiz ve iş talimatlarına göre çalışma yapılması, elektrik ve aydınlatma tesisatının doğru seçimi, havalandırmanın yeterli olması yangın ve patlama ihtimali düşürecektir.
Ancak bu ihtimalin olduğu yerlerde otomatik söndürücülerin olması, yangın algılama ve ihbar sistemi bulunması, yangın söndürücü cihazların bulundurulması, çalışanların yangına müdahale şekli ve tahliye planı uygulama konularında bilgilendirilmiş olmaları can ve mal kaybı oluşma ihtimalini azaltacaktır.

Acil durumlar;
İşyerinde muhtemel acil durumlar, müdahale şekli doğru ve eksiksiz tespit edilmeli, acil durum ekiplerinin, iletişim kuracak kişilerin görevleri ve sorumlulukları çok iyi anlatılmalı ve anlaşılmalıdır.
Çalışanlar hazırlanmış tahliye planına göre hangi yoldan kaçarak güvenli toplanma bölgesine gelmesi gerektiğini bilmeli, acil durum ekipmanlarının yerini gösterir bir kroki işyerinde bulundurulmalıdır.

Çalışan davranışları;
İşyerlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarından en çok mağdur olan çalışanların iş güvenliği kurallarına uyması için mutlaka tüm yönetim ve iş güvenliği uzmanı saha gözlemleri yapmalı ve kurallara uymayan çalışanlar ile ilgili cezai işlem yapılmalıdır. İş güvenliği kurallarına ve talimatlarına uygun iş yapan çalışanlarda ödüllendirilirse kısa zamanda tüm çalışanlarda davranış değişikliği olduğu gözlemlenebilir.;

Taşeron veya alt işveren çalışanları;
İşyerinize hizmet verecek taşeron firma veya alt işveren çalışanlarından da iş sağlığı ve güvenliği konusunda dosya ve dokümanlar istenerek mutlaka kayıt altına alınmalıdır. Bu dokümanlar yapılacak işe ait risk değerlendirmesi, firmanın kendi işyeri için İSG-Katip sistemi üzerinden yapılmış iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sözleşmeleri, iş güvenliği kurallarına uyacağına dair verilecek taahhütname ile çalışacak personeline ait mesleki eğitim belgeleri, operatörlük belgeleri, iş ekipmanlarının kontrol raporları, iş güvenliği eğitim sertifikaları, sağlık muayenesi ve kişisel koruyucu zimmet formlarıdır.