gallery/mai̇l i̇kon
Arama Yap (212-268-23-13)
gallery/telefon-ikon
gallery/egitim

"İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri; çalışma ortamındaki potansiyel soyut veya somut tehlikelerin yetkili kişilerce profesyonel ekipmanlarla ölçümlenerek tespit edilen risklere karşı önlem almak için yapılan çalışmalardır.

Çalışma, işyeri ortamında bulunan çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayini yapılmasıdır.

İşyeri Ortam ölçümlerinin yapılmamasından işveren sorumludur. Rehberlik ve danışmanlık görevi gereği işyeri hekimi, sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek ve gerektiğinde ölçümlerin yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmakla sorumludur. Aynı zamanda işyeri hekimi, sağlık gözetimi sonuçlarına göre İş Güvenliği Uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmekle sorumludur.

İş güvenliği uzmanlarının görev yetki ve sorumlulukları yönetmeliğince İSG uzmanları, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken işyeri ortam ölçümlerini planlamak ve uygulamalarını kontrol etmekle sorumludur.

İçindekiler

İşyeri Ortam Ölçümleri Neden Yapılır, Önemi Nedir?

Çalışma Ortam Ölçümleri Nelerdir?

Ortam Ölçümü Zorunlu mu?

Ortam Ölçümleri Yenilenme ve Geçerlilik Süreleri

Ortam Ölçümleri Kaç Yılda Bir Yapılır?

Ortam Ölçümleri Yönetmelik ve Mevzuat

İşyeri Ortam Ölçümleri Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Ortam Ölçüm Raporu Nedir?

İşyeri Ortam Ölçümleri Yapan Firmalar Hangi Nitelikte Olmalıdır?

İşyeri Ortam Ölçüm Test ve Analizi Nasıl Yapılır?

İşyeri Ortam Ölçümleri Neden Yapılır, Önemi Nedir?

İşyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma işyeri ortam koşullarının zararlı etkilerinden korunması ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını İşyeri Ortam ölçümü, test ve analiziyle tespit eder.

İşyeri Ortam ölçümleri, sadece bakanlık denetimleri veya müfettiş yoklamalarından başarıyla geçmek için değil; çalışanlarımıza, zamanlarının büyük bir çoğunluğunu geçirdikleri çalışma ortamındaki riskleri ortadan kaldırıp sağlıklı, güvenli ve konforlu bir iş deneyimi sunmak için yapılmalıdır.

Çalışma Ortam Ölçümleri Nelerdir?

Ortam Gürültü Ölçümü

Ortam Termal Konfor Ölçümü

Ortam Aydınlatma Ölçümü

Ortam Titreşim Ölçümü

Ortam Toz Ölçümü

Ortam Ağır Metal Ölçümü

Ortam Gaz Ölçümü

Ortam Elektromanyetik Ölçümü

Ortam Radyasyon Ölçümü

Ortam Ölçümü Zorunlu mu?

Evet, Çalışma ortamı gözetiminin yapılması gerektiğinden; hem iç ortam ölçümleri yapılmalıdır hem de çalışanların maruziyetini belirleyecek dozimetrik (kişisel) ölçümler yapılmalıdır. Ayrıca işyeri ortam ölçümleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10’uncu Maddesi uyarınca yasal olarak zorunludur.

Ortam Ölçümleri Yenilenme ve Geçerlilik Süreleri

İşyeri Ortam ölçümleri bir risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken tekrarlanmalıdır. İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik olduğu saptandığında yenilenmelidir. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde işyeri ortam ölçümleri tekrar yenilenebilir. Ayrıca işyerinde gerçekleşen dış denetimlerde talep edilmesi halinde ortam ölçümleri tekrarlanır.

Ortam Ölçümleri Kaç Yılda Bir Yapılır?

İşyeri Ortam ölçümleri, işyerlerinde herhangi bir değişiklik olmaması koşuluyla az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 6 yılda bir, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 4 yılda bir, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda bir yapılır.

Ancak işyerlerinde oluşabilecek işyeri ortamı ve/veya kişisel maruziyetinde bir değişiklik oluştuğu durumlarda yapılacak risk değerlendirmesine göre ilgili süreler beklenmeden değişikliğin oluştuğu işyeri bölümlerinde veya tamamında ölçümler tekrarlanır.

Ortam Ölçümleri Yönetmelik ve Mevzuat

İşyeri ortam ölçümleri, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı Hakkında Yönetmelik’e tabiidir. İşveren, ölçümleri yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili basılı veya elektronik kayıtları denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklar. İşyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtlarını ilgili mevzuatla belirlenen sürelere uygun olarak saklar. Mevzuatla belirlenmeyen kayıtlar için saklama süresi 10 yıldır.

Yönetmeliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için yazımızı okuyabilirsiniz: Ortam Ölçümleri Yönetmelik ve Mevzuat

İşyeri Ortam Ölçümleri Fiyatları Nasıl Belirlenir?

İşyeri ortam ölçümleri fiyatları, ölçüm yapılacak makine tipi ve sayısı, bölümü, maruz kalan personel sayısı, çalışma alanı büyüklüğü, İSG Uzmanı ve işyeri önerileri ve daha önce yapılan risk değerlendirme çalışmalarına göre yapılır. İşyeri ortam ölçümlerinin asgari ücret tarifesini belirlemeye T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çıkarılacak usul ve esaslara göre belirlenir.

Ortam Ölçüm Raporu Nedir?

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği kanunu mevzuatınca T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilmiş Akredite kuruluşlarca yapılan ölçüm hizmetidir. Bu rapor, nitelik olarak risk değerlendirmesi ile işyeri iş sağlığı ve güvenliği birimleri, bakanlık iş teftiş müfettişlerince veya diğer dış denetleyici üst kurumların öngördüğü risklerin saptanması için yapılan ölçüm faaliyetlerini kapsar.

Belirli parametrelerden hizmet almak isteyen işyerleri sadece Aydınlatma ölçüm raporu, Toz Ölçüm raporu, Gürültü Ölçüm raporu, Kimyasal Gaz Ölçüm raporu, Termal konfor ölçüm raporu veya Elektromanyetik ölçüm raporu talep edebilirler.

İşyeri Ortam Ölçümleri Yapan Firmalar Hangi Nitelikte Olmalıdır?

İşyeri ortam ölçümlerini sadece iş hijyeni ölçüm, test ve analiz ön yeterlik veya yeterlik belgesine sahip akredite laboratuvarlar tarafından yaptırılabilir. İşyeri ortam ölçüm laboratuvarları, ilgili bakanlıkça yeterlik numarası alarak İSGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) internet sitesinde yetkilendirildiği ilan edilir.

İşyeri Ortam ölçümleri konusunda T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilmiş 171 yeterlik numarasına sahip AB 1063-T akreditasyon sertifika numarasına sahip ölçüm laboratuvarıdır.

İşyeri Ortam Ölçüm Test ve Analizi Nasıl Yapılır?

İşyeri Ortam ölçümleri konusunda öncelikle işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler ile İlk yardım, arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgi alınır.

İşyeri ortam ölçüm, test ve analizinin yapılması sırasında doğru sonuçları almak için; ölçüm, test veya analizi gerçekleştirecek deney personeline işyerinde kullanılan teknolojiler hakkında gerekli bilgileri verir ve personelin çalışanlarla görüşmelerini sağlar. İşyeri ortam ölçümü laboratuvarı tarafından hazırlanan plana göre iş hijyeni ölçüm, test ve analizinin yapılmasını sağlar. İşyerinde çalışma şartları ve üretim kapasitesinde herhangi bir değişiklik yapmadan, gerçek sonuçları verecek şekilde çalışmanın sürdürülmesini sağlar. İşyerinde ölçümü yapılacak fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler hakkında her türlü bilgi, belge ve dokümanı, güvenlik bilgi formlarını da içerecek şekilde ölçüm yapılacak laboratuvarlara verir. İşyerinde yapılacak iş hijyeni ölçüm, test ve analizine ilişkin çalışanların veya temsilcilerin görüşlerini alarak işleme İşyeri ortam ölçümüne başlar.

Elde edilen sonuçların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki veya ilgili standartlardaki sınır değerler ile karşılaştırılmasına imkân tanıyan ve raporlanabilir tespit aralığı içerisinde ilgili sınır değeri bulunduran iş hijyeni ölçüm, test ve analiz metotlarını kullanarak yetki alınan metotların güncel hallerini kullanmak ve bulundurur. Seçtiği standart metotları uygulayabildiğini istatistiki yöntemler kullanarak teyit eder.

İşyeri Ortam ölçüm Laboratuvarında geliştirilmiş metotların veya standart metotların ilavelerle takviye edilmiş veya değiştirilmiş halinin kullanıma uygun olduklarını teyit etmek için bu metotları geçerli kılar. Ölçüm noktaları veya maruziyeti tespit edilecek kişiler belirlenirken yetki alınan metotta yazılı hususları dikkate alır.

"